بیداد عشق من و تو

پنج‌شنبه 26 فروردین 1395

دوستان عزیز و گل گلاب از اول

 اردیبهشت از جز یک خونده بشه و تا سی
 
اردیبهشت ک بشه جز سی.

مثلا یکم: جز یک، دوم اردیبهشت جز دو و ...

چون بعضی دوستا چندتا جز دارن نمیشه 

همرو تو یک روز خوند. التماس دعا.

هر کی جزشو خوند خبر بده تا ناقص 

نداشته باشیم.